Projektowanie i doradztwo

Zespó inynierów J.A.T. zajmuje si doradztwem i projektowaniem na wszystkich etapach powstawania inwestycji zwizanej z gospodark odpadami – poczwszy od oceny lokalizacji, przez badania geologiczne, hydrogeologiczne, raporty OO, prace koncepcyjne, wielobranow dokumentacj budowlan i wykonawcz do instrukcji eksploatacji i ekspertyz.

Kilkanacie urzdzonych skadowisk odpadów, rekultywacje, kilka zakadów unieszkodliwiania odpadów o wydajnoci od 10 do 60.000 Mg/rok i liczne opracowania towarzyszce to dotychczasowy dorobek naszego biura projektów.

Wykaz wykonanych przez J.A.T. waniejszych prac w tym zakresie znajdziesz w dziale Referencje.